Mijn favorieten

Product info

Omschrijving van de particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen. 

Particulieren:

 

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in nagenoeg alle priv?-situaties. Ook voorzover deze voortvloeit uit het bezit van dieren of (andere) (on)roerende zaken. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende, gehuurde (e.d.) zaken, is beperkt gedekt. Ook pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.  De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken.
 

 

Bromfietsverzekering
Deze verzekering dekt schade die met of aan een bromfiets of snorfiets wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van de brom- of snorfiets zelf, en de (verplichte) WA-Dekking voor schade toegebracht aan derden.
 
Begrafenisverzekering
De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

 

 

Bruiloftverzekering
De bruiloftverzekering is een verzekering die de onkosten dekt als een bruiloft geen doorgang kan vinden, onderbroken, uitgesteld of afgebroken wordt. Indien een van de verzekerden op de dag van de bruiloft een ongeval krijgt, wordt een bedrag bij blijvende invaliditeit of bij overlijden uitgekeerd. Tevens is er een bepaald bedrag beschikbaar voor beschadiging van huwelijkscadeaus op de huwelijksdag en de dag erna.
 
Caravanverzekering
Deze verzekering dekt schade aan een caravan, alsmede aan de daarbij behorende voortent/luifel en de inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behoudens door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna - meestal na een periode van vaste afschrijving - tegen dagwaarde. De inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. De verzekering geldt ook als de caravan aan een motorrijtuig is gekoppeld.
 
Inboedelverzekering (brand/inbraak)
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.
 

Fietsverzekering

De fietsverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:
-         brand, ontploffing en blikseminslag;
-         diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
-         alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen (eigen risico van ? 10 tot ? ? 25).
Praktisch alle schadeoorzaken zijn dus gedekt.
 

Gemengdeverzekering 

Dit is een combinatie van een kapitaalsverzekering bij leven en een risicoverzekering.
 

Glasverzekering 

De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw in beginsel ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten.
 

Kapitaalverzekering bij Leven 

Als de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd.
 

Kostbaarhedenverzekering 

Deze verzekering biedt dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die door een oorzaak van buitenaf beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.
 

Lijfrenteverzekering bij Leven 

Bij deze verzekering wordt vanaf een bepaald moment een periodieke uitkering (lijfrente) verleend, zolang de verzekerde leeft. De lijfrenteverzekering heeft diverse varianten, zoals een onmiddellijk ingaande lijfrente, een tijdelijke lijfrente of een levenslange lijfrente. In veel gevallen wordt een kapitaal verzekerd, dat moet worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente. Deze lijfrente kan worden aangekocht bij een andere verzekeringsmaatschappij dan waar het kapitaal wordt opgebouwd. Het doel van de verzekering is het realiseren van een (aanvullend) inkomen na pensionering.
 
Ongevallenverzekering 
Deze verzekering geeft een (vooraf afgesproken) uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.
 

Pensioenverzekering 

De pensioenverzekering wordt gesloten in de relatie werkgever-werknemer en verzekert een oudedags- en/of nabestaanden- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen ten behoeve van de werknemer. Onder het nabestaandenpensioen kan zowel een partnerpensioen als een wezenpensioen vallen. 
 
Er zijn vele pensioenregelingen, die soms per bedrijfstak of per CAO zijn afgesproken. Niet ongebruikelijk is de regeling, waarbij werknemers in 40 dienstjaren een ouderdomspensioen van 70% (dus 1,75% per dienstjaar) opbouwen. De pensioenopbouw kan zijn gerelateerd aan het laatstgenoten salaris (eindsalaris) of aan het gemiddelde salaris tijdens het dienstverband. Bij het vaststellen van de pensioengrondslag (het bedrag waarover het pensioen wordt opgebouwd) wordt rekening gehouden met de AOW. De hoogte van het nabestaandenpensioen is meestal gerelateerd aan het ouderdomspensioen; de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen aan het salaris. Nagenoeg altijd is de Pensioen- en spaarfondsenwet van toepassing. Deze wet beoogt een toegezegd pensioen zoveel mogelijk zeker te stellen en regelt daartoe onder andere dat de pensioengelden buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht moeten worden.
 

Pleziervaartuigenverzekering 

Deze verzekering dekt schade aan het vaartuig zelf (casco), aan de inboedel aan boord van het vaartuig (meestal tot 15 of 20% van de op het casco verzekerd bedrag) en de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt. De cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het verzekerde vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij uitdrukkelijk uitgesloten). Uitgesloten blijven catastrofe-achtige risico?s en grove schuld of opzet.
 

Rechtsbijstandverzekering 

Deze verzekering dekt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis in particuliere hoedanigheid. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Voorzover deskundigen/specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt, evenals gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten.

 

Reisverzekering 

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Voorzover reeds bestaande verzekeringen daarvoor ook dekking bieden geldt de reisverzekering als aanvullend. De verzekering kent meestal vier rubrieken: bagage, geneeskundige kosten, onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland of de kosten verbonden aan opsporings- en/of reddingsacties)en ongevallen.
 

Risicoverzekering 

Een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans vari?rend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde (met name in de polis genoemd) te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). Er gelden in beginsel geen uitsluitingen (alleen gedurende een beperkte periode zelfmoord).
 

WA-verzekering motorrijtuigen 

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.
 

WA-Cascoverzekering motorrijtuigen

-         De volledige cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan de verzekerde auto als gevolg van botsing, omslaan, slippen of enig ander 'van buiten komend onheil' zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm. De volledige cascoverzekering is vooral bedoeld voor 'jonge' auto's.
-         De beperkte cascoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan het motorrijtuig als gevolg van een met name in de polis omschreven gebeurtenis, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal, storm, botsing met loslopende dieren en ruitbreuk.
-         De vakantie-auto-cascoverzekering. Deze verzekering is bedoeld voor de vakantieganger die zijn of haar auto gedurende de vakantieperiode wil verzekeren tegen het risico van schade aan de auto. Gewoonlijk wordt deze verzekering gesloten voor auto die alleen verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht (de zgn. WAM-verzekering). Over het algemeen worden voor deze verzekering auto's geaccepteerd die niet ouder zijn dan 7 jaar.
-         eventueel aantal schadevrij gereden jaren dat bij een eerdere verzekering is opgebouwd. Dit feit moet blijken uit een originele royementsverklaring afgegeven door de vorige verzekeringsmaatschappij. De royementsverklaring mag niet ouder zijn dan ??n jaar.
 
Woonhuisverzekering (opstal) 
Een verzekering die schade aan het woonhuis (bestemd voor particulier gebruik) dekt ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd (brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding, vandalisme). Verzekerd is op basis van herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.
 

Ziektekostenverzekering 

Deze verzekering dekt de kosten van medische behandeling van de verzekerden geheel of ten dele. Per verzekeraar verschilt de omvang van de "franje" dekking enorm. Sommige verzekeraars dekken ook de kosten van bepaalde therapie?n, alternatieve geneeswijzen en kosmetische behandeling geheel. Bij andere verzekeraars zijn dergelijke behandelingen gemaximeerd (in bedrag of aantal) of geheel niet gedekt.
 

Bedrijven:

 
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerd bedrag per gebeurtenis is ? 907.560 of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.
 
Bedrijfsrechtsbijstand (juridische bijstand)
De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt het bedrijf of de ondernemer bijstand bij juridische problemen, met inbegrip van juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten (onbeperkt). De meeste polissen bieden een algemene dekking die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken. Zo kan een polis op maat worden gemaakt. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:
-         administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
-         arbeidsrecht ambtenarenrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);
-         overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
-         strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk bega(a)n(e) overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);
-         burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond);
-         Op hiervoor niet genoemde rechtsterreinen kan vaak wel advies bij de verzekeraar worden ingewonnen. De dekking voor contractsrechtsbijstand (overeenkomstenrecht) kent veelal beperkingen, met name voor problemen met afnemers van goederen en diensten.
 

Bedrijfsschadeverzekering

Een verzekering die dekking biedt tegen de financi?le gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materi?le schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren vari?ren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).
 

CAR-verzekering

De construction-all-risks-verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken: voor het werk zelf, het hulpmaterieel, reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever, transport en aansprakelijkheid. Nagenoeg alle risico's, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.
 

Computerverzekering

De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, vari?rend van dekking voor materi?le beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers. De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door brand, ontploffing, catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.
 

Geldverzekering

Deze verzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico's. Daartoe behoren: brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast). Ook gedekt is diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.
 

Gebouwenverzekering

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. Dus ook: verhuurde woningen. De verzekering dekt in het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is in het algemeen op herbouwwaarde. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.
 

Inventarisverzekering

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.
 

Transportgoederenverzekering

De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d. De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).
 

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Of een vervoerder aansprakelijk is, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationaal verdragen. In die nationale wetgeving en internationale verdragen komt naar voren wanneer de vervoerder altijd aansprakelijk is en voor welke schade-oorzaken hij zich juist mag vrijtekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.