Mijn favorieten

Begrippenlijst

Aankoopsom                   
Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastge­legd in het koopcontract.

De koopovereenkomst waarbij een consument een woning koopt is pas gesloten indien de koopovereenkomst door verkoper en koper is getekend.

Bedenktijd
De koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft bedenktijd om de koopovereenkomst te ontbinden. De bedenktijd duurt drie dagen en begint om 0.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de tussen partijen opgemaakte akte (of een kopie daarvan) aan de koper ter hand is gesteld. Ontvangst van (een kopie van) de akte bij het notariskantoor wordt aangemerkt als terhandstelling aan koper. Indien de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt zonodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Bouwkundige keuring
Indien op blad 2 van deze brochure is vermeld dat er bouwkundig rapport beschikbaar is, dan ligt een rapport inzake een bouwkundige keuring verricht door een extern bouwkundig bureau ter inzage op ons kantoor. Na aankoop ontvangt koper dit rapport.

Courtage
Provisie of loon voor de dienstverlening door een makelaarskantoor.

Erfpacht
Het huis staat niet op eigen grond, maar op grond die bijvoorbeeld de gemeente in erfpacht heeft gegeven. Vaak betaalt de huiseigenaar hie­r jaarlijks een ver­goeding voor, de erfpachtca­non.

Fuca-lijst
Door de gemeente Haarlem opgestelde lijst van wonin­gen die in meer of mindere mate verzakkingen vertonen. Deze woningen zijn onder­zocht op eventuele funderingsproblemen.­ Als vermeld wordt dat de woning op de Fuca-lijst staat, dan betekent dit dat de fundering hersteld moet worden.

Milieu-fax
Dit is een fax van de gemeente, afdeling milieu. Hierin wordt vermeld wat bekend is over bodemverontreiniging en of bij hen bekend is of er een olietank aanwezig is. Deze fax wordt door de verkopende makelaar opgevraagd bij het Milieubureau en meestal aan de koopakte gehecht.

Hypotheek
Een onroerend goed (huis en/of grond) dient als on­derpand voor een financi?le lening. Daarmee krijgt de bank of verzekeringsmaat­schappij zekerheid dat de verplichtingen worden nage­komen.

Hypotheekgever
Degene die de hypothecaire lening afsluit.

Hypotheeknemer
De financi?le instelling die de hypothecaire lening ver­strekt.

Hypotheeksom
Het bedrag dat u leent en waarvoor het huis als zeker­heid dient.

Koopsubsidie
Dit is een vrij nieuwe op zich aantrekkelijke subsidieregeling om minder draagkrachtigen in staat te stellen een eigen woning te kopen.

Helaas zijn de inkomenseisen en de maximaal mogelijke koopsom zo beperkt dat in de randstad vrijwel niemand voor deze subsidie in aanmerking komt.

Kwaliteitszorg Adviseurs berekent vrijblijvend voor u of u in aanmerking komt voor deze subsidie.

Kosten koper (kk.)
De overdrachtsbelasting en de notari?le kosten zijn voor de koper. Daar komen nog bij de afsluitprovisie, kosten voor de hypotheekakte en eventuele makelaarskos­ten. Alle kosten bij elkaar genomen moet u ongeveer 12 % bij de koopsom optellen.

Kadaster
Openbaar register waar alle onroerende goederen zijn ge­registreerd. Het kadaster geeft ook informatie over wie eigenaar is van een pand, hoeveel grond er exact bij hoort, of er een bevel is tot bodemsanering, op de monumentenlijst staat etc. Tevens kan men opvragen of er beslag ligt op een pand. Dit onderzoek noemt men kadastraal rechercheren, zowel de notaris als de makelaar-verkoper zijn hiertoe verplicht.

Levering
De levering is gesplitst in twee delen/ de juridische levering; het perceel op naam zetten van de koper middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris en de feitelijke levering; het overdragen van de sleutels.

Lijst roerende zaken
Dit is een lijst waarop precies wordt aangegeven welke roerende zaken achter blijven in een woning, welke mee gaan met de verkopers en welke eventueel ter overname worden aangebo­den.

Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan de normen voldoet, kan de Stichting WEW (Stg Waarborgfonds Eigen Woning) garant ­staan voor het nakomen van uw betalingen in verband met de hypotheek. (NHG). Dit kan bij aankoop en bij woningherstel.

NVM-Huisgarantie
De NVM-Huisgarantie is een verzekering tegen verborgen gebreken voor maximaal 3 jaar. Dus zonder zorgen onder dak! Deze verzekering is door de koper voor eigen rekening zelfstandig af te sluiten bij zijn makelaar of ons kantoor. De basis van deze verzekering vormt een bouwkundige keuring. Informatie omtrent de voorwaarden, de polisdekking, de premie en de brochure zijn verkrijgbaar bij ons kantoor.

Ontbindende voorwaarden
Dit zijn in de koopakte op te nemen voorwaarden, op grond waarvan u de overeenkomst kosteloos kunt ontbinden.­ Bijvoorbeeld als u uw financiering, de NHG of de woonvergunning niet rond heeft gekregen

Roerende zaak
Zaken die voorkomen op de lijst roerende zaken. Men kan overeenkomen dat die zaken achterblijven, mee gaan met verkoper of overgenomen kunnen worden.

­­Voorbeelden van roerende zaken zijn: toiletbril, spiegel, luxaflex, voordeurbel, etc.

Transport
Is hetzelfde als overdracht of juridische levering. Dit is het moment dat middels het plaa­tsen van de handte­kenin­gen bij de notaris, het pand overgaat van verkoper naar koper.

Vrije verkoopwaarde
De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou wor­den verkocht

Woninginfo gemeente Haarlem
Dit is een fax met informatie over het bouwjaar, de staat van het casco en het type fundering van de woning. Deze fax wordt door de verkopende makelaar opgevraagd bij de gemeente Haarlem, en meestal aan de koopakte gehecht.

"Wij zijn er vrij mee"
Vaak wordt dit door het ma­kelaarskantoor gezegd, als verkoper niet in onderhande­ling is met een aspirant-koper.

Systeem A
Dit is het normale systeem bij verkoop:
De eerste bieder is degene met wie in eerste instantie onderhandelt wordt. Komt er tussen die onderhandeling een bod van een andere ge?nteresseerde, dan krijgt de eerste bieder ??nmalig een herkansing om te kopen voor dezelfde prijs en voorwaarden.

Landelijk Systeem
Bij dit systeem geldt geen rangorde bij biedingen. Gedurende ??n of meer dagen vinden bezichtigingen plaats, waarbij de kandi­daat-koper zich normaal laat begeleiden door zijn eigen makelaar. Voor een bepaalde dag en tijdstip moet men een bie­ding schriftelijk of middels fax gedaan hebben. Naar keuze van verkoper gaat makelaar-verkoper met de beste bieder verder onderhande­len.